செவ்வாய், 28 ஜனவரி, 2014

எழுசீர் ஆசிரிய மண்டிலம்! 2

எழுசீர் ஆசிரிய மண்டிலம்! 2


(முன்பு வழங்காமல் விடுபட்டுப் போன எழுசீர் ஆசிரிய மண்டிலம் 2 -ஐ இப்பகுதியில் காண்போம்)

எழுசீர் ஆசிரிய மண்டிலம்! 2


எழுசீர் ஆசிரிய மண்டிலம்! 2


(முன்பு வழங்காமல் விடுபட்டுப் போன எழுசீர் ஆசிரிய மண்டிலம் 2 -ஐ இப்பகுதியில் காண்போம்)

எண்சீர் மண்டிலம்! 1


எண்சீர் மண்டிலம்! 1


ஓரடியில் எட்டு சீர்களைக் கொண்டது எண்சீர் மண்டிலமாகும். முதல் மற்றும் ஐந்தாம் சீர்களில் மோனை அமைதல் வேண்டும். முதல் அறையடி முறையே காய் + + காய் + மா + தேமா என அமையவேண்டும். இவ்வாறே அடுத்த அறையடியும், மற்ற அடிகளும் அமைதல் வேண்டும்.

aruseer aasirizamandalam


நான்காம் தலைப்பு : இறை வழிபாடு!


இந்தத் தலைப்பிலும் ஐவர் அழகுற எழுதியுள்ளனர்.

1. திரு. இரா. வசந்த குமார் எழுதிய மண்டிலம்.

இன்னிசை வெண்பா!


இன்னிசை வெண்பா!


அணி


சொற்பொருள் பின்வரு நிலை அணி


பாடம்18/20

பாடம்20 நிரல்படுத்து வெண்பாக்கள்!


பொருளின் பெயர்களையோ நூலின் பெயர்களையோ ஏனைய பெயர்ச்சொற்களையோ மக்களின் நினைவில் நிற்பதற்கென்று சில வழிமுறைகளைக் கையாள்கிறோம்.